DXR is a code search and navigation tool aimed at making sense of large projects. It supports full-text and regex searches as well as structural queries.

Mercurial (be7a56e6d7fe)

VCS Links

Line Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

#ResolvingHost=Looking up
#ConnectedTo=Connected to 
#ConnectingTo=Connecting to 
#SendingRequestTo=Sending request to 
#TransferringDataFrom=Transferring data from 

3=Goo ma %1$S ceeci…
4=Ga ciya nda %1$S…
5=Goo ma hãayan sanba %1$S do…
6=Goo ma bayhayey berandi ka hun %1$S do…
7=Goo ma ciya %1$S še…
8=%1$S caw\u0020
9=Hantumandi %1$S ga
10=Goo ma %1$S batu…
11=Na %1$S guna…
12=TLS fooyan foo tee %1$S ga…
13=TLS fooyan n' ka ben %1$S se…

27=FTP toonandiyan ga šintin…
28=FTP toonandiyan ben

UnsupportedFTPServer=%1$S FTP feršikaa ši nda gaakašinay dumoo woo ra.
RepostFormData=Interneti moɲoo woo goo ma bisandi doo taaga here. War ga baa ka bayhaya hantumantey sanba koyne doo taagaa here?

# Directory listing strings
DirTitle=%1$S maaboŋoo
DirGoUp=Zijandi fooloɲaa beeri here
ShowHidden=Haya tugantey cebe
DirColName=Maa
DirColSize=Adadu
DirColMTime=Barmay kokorantaa
DirFileLabel=Tuku:\u0020

PhishingAuth=War ga baa ka "%1$S" naaru. A ga hin ka tee kaŋ nungoo woo m'alhiila hala war ma tammahãa kaŋ nungu tana foo no. Adiši war ma hansa hawgay.
PhishingAuthAccept=Ay faham nda ay ga hansa ka hawgay.
SuperfluousAuth=War ga baa ka war boŋhantum "%1$S" nungoo ga nda goykaw maa "%2$S", amma nungoo woo ši lasal-tabatandiyan waažibandi. A ga hin ka tee a ma wiri ka war darga.\n\n"%1$S" ti nungoo kaŋ war ga baa k'a naaru wala?
AutomaticAuth=War ga baa ka war boŋhantum "%1$S" nungoo ga nda goykaw maa "%2$S".

TrackingUriBlocked=Daliloo kaŋ goo "%1$S" ga gagayandi zama jejebuyan hangayan n' ka tunandi.
UnsafeUriBlocked=Naarumi saajante na daliloo kaŋ goo “%1$S” ga gagayandi.

# LOCALIZATION NOTE (APIDeprecationWarning):
# %1$S is the deprecated API; %2$S is the API function that should be used.
APIDeprecationWarning=Yaamar: '%1$S' nakaši, goy nda '%2$S' taare

# LOCALIZATION NOTE (nsICookieManagerDeprecated): don't localize originAttributes.
# %1$S is the deprecated API; %2$S is the interface suffix that the given deprecated API belongs to.
nsICookieManagerAPIDeprecated=“%1$S” n' ka barmay. War ašariyaa taagandi wala originAttributes borya dam. Caw ka tonton MDN ga: https://developer.mozilla.org/docs/Mozilla/Tech/XPCOM/Reference/Interface/nsICookieManager%2$S