DXR is a code search and navigation tool aimed at making sense of large projects. It supports full-text and regex searches as well as structural queries.

Mercurial (7efc8d95d212)

VCS Links

Line Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY loadError.label "Phošo ya go hlahlela letlakala">
<!ENTITY retry.label "Leka gape">
<!-- Specific error messages -->


<!ENTITY connectionFailure.title "E paletšwe ke go kgokaganya">
<!ENTITY connectionFailure.longDesc "<p>Gaešita le ge saete e bonagala e le ya kgonthe, praosara e paletšwe ke go thea kgokaganyo.</p><ul><li>Na saete e ka ba e se gona ka nakwana? Leka gape ka moragonyana.</li><li>Na ga o kgone go praosa disaete tše dingwe? Lekola kgokaganyo ya neteweke ya khomphutha.</li><li>Na khomphutha ya gago goba neteweke di šireleditšwe ke sešireletši goba kemedi? Dipeakanyo tšeo di fošagetšego di ka šitišana le go praosa ga wepe.</li></ul>">

<!ENTITY deniedPortAccess.title "Tswalantšho e thibetšwe ka mabaka a tšhireletšo">
<!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "<p>Aterese e kgopetšwego e laeditše tswalantšho (ka mohlala, <q>mozilla.org:80</q> bakeng sa tswalantšho 80 go mozilla.org) yeo ka tlwaelo e dirišetšwago merero e <em>mengwe</em> ka ntle le go praosa wepe. Praosara e khansetše kgopelo gore e go šireletše.</p>">

<!ENTITY dnsNotFound.title "Aterese ga ya hwetšwa">
<!ENTITY dnsNotFound.longDesc "<p>Praosara ga ya hwetša seabi sa moamogedi bakeng sa aterese e filwego.</p><ul><li>Na o dirile phošo ge o tlanya tomeine? (ka mohlala, <q><strong>ww</strong>.mozilla.org</q> go e na le <q><strong>www</strong>.mozilla.org</q>)</li><li>Na o kgonthišegile gore aterese ye ya tomeine e gona? Ngwadišo ya yona e ka ba e feletšwe ke nako.</li><li>Na ga o kgone go praosa disaete tše dingwe? Lekola kgokaganyo ya gago ya neteweke le dipeakanyo tša seabi ya DNS.</li><li>Na khomphutha ya gago goba neteweke di šireleditšwe ke sešireletši goba kemedi? Dipeakanyo tše fošagetšego di ka šitišana le go praosa ga wepe.</li></ul>">

<!ENTITY fileNotFound.title "Faele ga ya hwetšwa">
<!ENTITY fileNotFound.longDesc "<ul><li>Na aetheme e ka ba e reilwe gape, tlošitšwe goba e hudišitšwe?</li><li>Na go na le phošo ya mopeleto, ditlhaka-kgolo goba ya kgatišo atereseng?</li><li>Na o na le ditumelelo tšeo di lekanego tša go tsena go aetheme yeo e kgopetšwego?</li></ul>"><!ENTITY generic.title "E ka se fetše kgopelo">
<!ENTITY generic.longDesc "<p>Tshedimošo e oketšegilego ka ga bothata bjo goba phošo gabjale ga e gona.</p>">

<!ENTITY malformedURI.title "Aterese e sa šomego">
<!ENTITY malformedURI.longDesc "<p>Aterese e filwego ga se sebopego se lemogwago. Hle lekola gore ga go na phošo lefelong la aterese gomme o leke gape.</p>">

<!ENTITY netInterrupt.title "Go fetišetša ga tsebišo go šitišitšwe">
<!ENTITY netInterrupt.longDesc "<p>Praosara e kgokagantšwe ka katlego, eupša kgokaganyo e šitišitšwe mola e dutše e fetišetša tshedimošo. Hle leka gape.</p><ul><li>Na ga o kgone go praosa disaete tše dingwe? Lekola kgokaganyo ya neteweke ya khomphutha.</li><li>O sa dutše o na le mathata? Ikopanye le molaodi wa gago wa neteweke goba moabi wa inthanete bakeng sa thušo.</li></ul>">

<!ENTITY notCached.title "Tokumente e feletšwe ke nako">
<!ENTITY notCached.longDesc "<p>Tokumente e kgopetšwego ga e hwetšagale ka polokelo-tsebišo ya praosara.</p><ul><li> Bakeng sa tšhireletšego, praosara ga e kgopele gape ditokumente tša bohlokwa ka maitirišo.</li><li>Kgotla Leka gape gore o kgopele tokumente gape go tšwa wepesaeteng.</li></ul>">

<!ENTITY netOffline.title "Mokgwa wa go se be inthaneteng">
<!ENTITY netOffline.longDesc2 "<p>Praosara e šoma ka mokgwa wa yona wa go se be inthaneteng gape e ka se kgokaganye go aetheme yeo e kgopetšwego.</p><ul><li>Na khomphutha e kgokagantšwe go neteweke yeo e šomago?</li><li>Gatelela &quot;Leka gape&quot; gore o fetogele go mokgwa wa go ba inthaneteng gomme o hlahlele letlakala gape.</li></ul>">

<!ENTITY contentEncodingError.title "Phošo ya phetošo ya diteng">
<!ENTITY contentEncodingError.longDesc "<p>Letlakala leo o lekago go le lebelela le ka se laetšwe ka gobane le diriša sebopego sa kitlano yeo e sa šomego goba yeo e sa thekgwego.</p><ul><li>Hle ikopanye le beng ba wepesaete gore o ba tsebiše ka bothata bjo.</li></ul>">

<!ENTITY unsafeContentType.title "Mohuta o sa bolokegago wa faele">
<!ENTITY unsafeContentType.longDesc "<ul> <li>Hle ikgokaganye le beng ba wepesaete gore o ba tsebiše ka bothata bjo.</li> </ul>">

<!ENTITY netReset.title "Kgokaganyo e šitišitšwe">
<!ENTITY netReset.longDesc "<p>Lomaganyo ya neteweke e šitišitšwe mola e dutše e dira ditherišano tša kgokaganyo. Hle leka gape.</p>">

<!ENTITY netTimeout.title "Neteweke e feletšwe ke nako">
<!ENTITY netTimeout.longDesc "<p>Saete yeo e kgopetšwego ga se ya arabela go kgopelo ya kgokaganyo gomme praosara e emišitše go letela karabo.</p><ul><li>Na seabi se ka ba se imelwa goba se feletšwe ka nakwana? Leka gape ka moragonyana.</li><li>Na o palelwa ke go praosa disaete tše dingwe? Lekola kgokaganyo ya neteweke ya khomphutha.</li><li>Na khomphutha ya gago goba neteweke di šireleditšwe ke sešireletši goba kemedi? Dipeakanyo tše fošagetšego di ka šitišana le go praosa ga wepe.</li><li>O sa dutše o na le mathata? Ikopanye le molaodi wa gago wa neteweke goba moabi wa inthanete bakeng sa thušo.</li></ul>">

<!ENTITY unknownProtocolFound.title "Protokole e sa tsebjwego">
<!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "<p>Aterese e laetša protokole (ka mohlala, <q>wxyz://</q>) yeo praosara e sa e lemogego, ka gona praosara e ka se ikgokaganye go saete ka tshwanelo.</p><ul><li>Na o leka go tsena go kgašontši goba ditirelo tše dingwe tšeo e sego tša mongwalo? Lekola saete gore o bone dinyakwa tše oketšegilego.</li><li>Diprotokole tše dingwe di ka nyaka lenaneo-tirišo la motho wa boraro goba ditsebišo-koketšo pele praosara e ka di lemoga.</li></ul>">

<!ENTITY proxyConnectFailure.title "Seabi sa kemedi se ganne kgokaganyo">
<!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "<p>Praosara e rulagantšwe gore e diriše seabi sa kemedi, eupša kemedi e ganne kgokaganyo.</p><ul><li>Na thulaganyo ya praosara ya kemedi e nepagetše? Lekola dipeakanyo gomme o leke gape.</li><li>Na tirelo ya kemedi e dumelela dikgokaganyo go tšwa go neteweke ye?</li><li>O sa dutše o na le mathata? Ikopanye le molaodi wa gago wa neteweke goba moabi wa inthanete bakeng sa thušo.</li></ul>">

<!ENTITY proxyResolveFailure.title "Seabi sa kemedi ga sa hwetšwa">
<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc "<p>Praosara e rulagantšwe gore e diriše seabi sa kemedi, eupša kemedi ga ya hwetšwa.</p><ul><li>Na thulaganyo ya praosara ya kemedi e nepagetše? Lekola dipeakanyo gomme o leke gape.</li><li>Na khomphutha e kgokagantšwe go neteweke ye e šomago?</li><li>O sa dutše o na le mathata? Ikopanye le molaodi wa gago wa neteweke goba moabi wa inthanete bakeng sa thušo.</li></ul>">

<!ENTITY redirectLoop.title "Laela lupu gape">
<!ENTITY redirectLoop.longDesc "<p>Praosara e emišitše go leka go hwetša gape aetheme yeo e kgopetšwego. Saete e laela gape kgopelo ka tsela yeo e ka se tsogego e feditše.</p><ul><li>Na o paledišitše goba o thibetše dikhukhi tšeo di nyakwago ke saete ye?</li><li><em>ELA HLOKO</em>: Ge eba go amogela dikhukhi tša saete ga go rarolle bothata, go na le kgonagalo ya gore ke bothata bja thulaganyo e sego bja khomphutha ya gago.</li></ul>">

<!ENTITY unknownSocketType.title "Karabo e fošagetšego">
<!ENTITY unknownSocketType.longDesc "<p>Saete e arabile kgopelo ya neteweke ka tsela yeo e sa letelwago gomme praosara e ka se iše pele.</p>">

<!ENTITY nssFailure2.title "Kgokaganyo e šireletšegilego e paletšwe">
<!ENTITY nssFailure2.longDesc2 "<p>Letlakala leo o lekago go le lebelela le ka se laetšwe ka ge bonnete bja tsebišo yeo e amogetšwego bo ka se netefatšwe.</p><ul><li>Hle ikgokaganye le beng ba wepesaete gore o ba tsebiše ka bothata bjo.</li></ul>">

<!ENTITY nssBadCert.title "Kgokaganyo e šireletšegilego e paletšwe">
<!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "<ul> <li>Se e ka ba e le bothata bja thulaganyo ya seabi, goba motho yo mongwe o leka go itira seabi.</li> <li>Ge e ba nakong e fetilego o ikgokagantše go seabi se ka katlego, phošo e ka ba e le ya nakwana, gomme o ka leka gape ka moragonyana.</li> </ul>"><!ENTITY cspBlocked.title "E thibetšwe ke pholisi ya tšhireletšego ya dikagare">
<!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>Praosara e thibetše letlakala le go hlahlela ka tsela ye ka gobane letlakala le na le pholisi ya tšhireletšego ya dikagare yeo e sa go dumelelego.</p>">

<!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Phošo ya dikagare tšeo di senyegilego">
<!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>Letlakala leo o lekago go le lebelela le ka se laetšwe ka gobane go lemogilwe phošo go phetišetšo ya tsebišo.</p><ul><li>Hle ikopanye le beng ba wepesaete gore o ba tsebiše ka bothata bjo.</li></ul>">

<!ENTITY remoteXUL.title "XUL ya kgole">
<!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Hle ikgokaganye le beng ba wepesaete gore o ba tsebiše ka bothata bjo.</li></ul></p>">

<!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
   "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->