DXR is a code search and navigation tool aimed at making sense of large projects. It supports full-text and regex searches as well as structural queries.

Mercurial (88e683252bdd)

VCS Links

Line Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

#ResolvingHost=Looking up
#ConnectedTo=Connected to 
#ConnectingTo=Connecting to 
#SendingRequestTo=Sending request to 
#TransferringDataFrom=Transferring data from 

3=%1$S को खोजी गरिँदैछ…
4=%1$S मा जडान भयो…
5=%1$S लाई अनुरोध पठाइदै…
6=%1$S बाट तथ्याङ्क स्थानान्तर गरिँदैछ...
7=%1$S मा जडान हुँदैछ…
8=%1$S पढ्नुहोस्\u0020
9=%1$S लेखियो
10=%1$S लाई पर्खदै…
11=%1$S मा हेरियो …

27=FTP कारोबार सुरु गरिँदै…
28=FTP कारोबार सम्पन्न भयो

UnsupportedFTPServer=FTP सर्भर %1$S अहिले समर्थित छैन।
RepostFormData=यो वेब पृष्ठ नयाँ ठेगानामा पुनःनिर्देशित भईरहेको छ। के तपाईँ आफूले टाइप गर्नुभएको फाराम डाटालाई नयाँ ठेगानामा पुनः पठाउन चाहनुहुन्छ?

# Directory listing strings
DirTitle=%1$S को अनुक्रमणिका
DirGoUp=उच्च तहको डाइरेक्टरीसम्म
ShowHidden=लुकेका वस्तुहरू देखाउनुहोस्
DirColName=नाम
DirColSize=साइज
DirColMTime=पछिल्लो परिमार्जित
DirFileLabel=फाइल:\u0020

PhishingAuth=तपाईँ "%1$S" मा भ्रमण गर्न लाग्नुभएको छ। यो साइटले तपाईँलाई छल गरेर भिन्न साइटमा भ्रमण गरेको जस्तो सोच्न बाध्य बनाउँछ। उच्चतम सावधानी अपनाउनुहोस्।
PhishingAuthAccept=मैले बुजेको छु र सतर्क हुनेछु
SuperfluousAuth=तपाईँ "%2$S" प्रयोगकर्ता नामको साथमा "%1$S" साइट लग इन गर्दै हुनुहुन्छ, तर यो वेबसाइटको लागि प्रमाणीकरण आवश्यक छैन ।\n\nके "%1$S" त्यो साइट हो जुन तपाईँ भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ ?
AutomaticAuth=तपाईँ "%2$S" प्रयोगकर्ता नामको साथमा "%1$S" साइट लग इन गर्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ ।

TrackingUriBlocked=ट्र्याकिङ सुरक्षा सुचारू गरिएकोले "%1$S" मा रहेको स्रोत रोकियो ।

# LOCALIZATION NOTE (APIDeprecationWarning):
# %1$S is the deprecated API; %2$S is the API function that should be used.
APIDeprecationWarning=चेतावनी: ‘%1$S’ छोडियो, कृपया ‘%2$S’ प्रयोग गर्नुहोस्

# LOCALIZATION NOTE (nsICookieManagerDeprecated): don't localize originAttributes.
# %1$S is the deprecated API; %2$S is the interface suffix that the given deprecated API belongs to.
nsICookieManagerAPIDeprecated=“%1$S” परिवर्तित भएको को छ। तपाईँको कोड अद्यावधिक गर्नुहोस् र सही originAttributes पठाउनुहोस्। MDN मा यस बारे थप पढ्नुहोस्: https://developer.mozilla.org/docs/Mozilla/Tech/XPCOM/Reference/Interface/nsICookieManager%2$S