DXR is a code search and navigation tool aimed at making sense of large projects. It supports full-text and regex searches as well as structural queries.

Mercurial (88e683252bdd)

VCS Links

Line Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
#
# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
# the License. You may obtain a copy of the License at
# http://www.mozilla.org/MPL/
#
# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
# for the specific language governing rights and limitations under the
# License.
#
# The Original Code is the Mozilla Installer code.
#
# The Initial Developer of the Original Code is Mozilla Foundation
# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2006
# the Initial Developer. All Rights Reserved.
#
# Contributor(s):
#  Robert Strong <robert.bugzilla@gmail.com>
#
# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
# either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
# the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
#
# ***** END LICENSE BLOCK *****

# LOCALIZATION NOTE:

# This file must be saved as UTF8

# Accesskeys are defined by prefixing the letter that is to be used for the
# accesskey with an ampersand (e.g. &).

# Don't replace ${BrandShortName}, $(^Name), or $(^NameDA) with a custom string.

# You can use \n to create a newline in the string but only when the string
# from en-US contains a \n.

REG_APP_DESC=${BrandShortName} पूरा विशेषता भएको इमेल अनुप्रयोग हो । ${BrandShortName} ले IMAP र POP मेल प्रोटोकलहरू, र साथसाथै HTML मेल ढाँचा समर्थन गर्दछ । जङ्क मेल नियन्त्रणमा निर्माण भएको, आरएसएस क्षमता, शक्तिशाली द्रुत खोजी, तपाईँले टाइप गर्नुभएको हिज्जे जाँच, विश्वव्यापी पत्रमञ्जुषा, र उन्नत सन्देश फिल्टरिङले ${BrandShortName} को आधुनिक विशेषता सेट हटाउँदछ ।
OPTIONAL_COMPONENTS_TITLE=वैकल्पिक अवयव रोज्नुहोस्
OPTIONAL_COMPONENTS_SUBTITLE=तपाईँ $(^NameDA) स्थापना गर्न चाहनुभएको विशेषता रोज्नुहोस् ।
OPTIONAL_COMPONENTS_LABEL=वैकल्पिक अवयव:
APP_DESC=${BrandShortName} अनुप्रयोगका लागि आवश्यक फाइल
DOMI_TITLE=डीओएम प्रशिक्षक
DOMI_TEXT=सञ्झ्याल र यसको सामग्रीको संरचना र गुण प्रशिक्षण गर्दछ ।
QFA_TITLE=गुणस्तर पृष्ठपोषण अभिकर्ता
QFA_TEXT=मोजिल्लामा नष्ट भएको कार्यक्रमको बारेमा जानकारी पठाउँदछ ।
OPTIONS=$(^NameDA) विकल्प
SAFE_MODE=सुरक्षित मोड
OPTIONS_PAGE_TITLE=सेटअप प्रकार
OPTIONS_PAGE_SUBTITLE=सेटअप विकल्प रोज्नुहोस्
SHORTCUTS_PAGE_TITLE=सर्टकट सेटअप गर्नुहोस्
SHORTCUTS_PAGE_SUBTITLE=कार्यक्रम प्रतिमा सिर्जना गर्नुहोस्
SURVEY_TEXT=${BrandShortName} को बारेमा के सोच्नुभयो हामीलाई न्नुहोस्
LAUNCH_TEXT=$(^Name) अहिले थालनी गर्नुहोस्
WARN_APP_RUNNING_INSTALL=स्थापनासँग प्रक्रिया गर्न $(^Name) बन्द गरिनुपर्छ ।\n\n$(^Name) लाई स्वचालित रूपमा अन्त्य गर्न "ठीक छ" क्लिक गर्नुहोस् र जारी राख्नुहोस् ।
WARN_APP_RUNNING_UNINSTALL=विस्थापनसँग प्रक्रिया गर्न $(^Name) बन्द गरिनुपर्छ ।\n\n$(^Name) लाई स्वचालित रूपमा अन्त्य गर्न "ठीक छ" क्लिक गर्नुहोस् र जारी राख्नुहोस् ।
CREATE_ICONS_DESC=${BrandShortName}का लागि प्रतिमाहरू सिर्जना गर्नुहोस्:
ICONS_DESKTOP=मेरो डेस्कटपमा
ICONS_STARTMENU=मेरो सुरुआत मेनु कार्यक्रम फोल्डरमा
ICONS_QUICKLAUNCH=मेरो द्रुत थालनीपट्टीमा
WARN_WRITE_ACCESS=तपाईँलाई स्थापना डाइरेक्टरीमा लेख्ने पहुँच छैन ।\n\nफरक डाइरेक्टरी चयन गर्न 'ठीक छ' बटन क्लिक गर्नुहोस् ।
WARN_DISK_SPACE=तपाईँसँग यो स्थानमा स्थापना गर्न पर्याप्त डिस्क खाली स्थान छैन ।\n\nफरक स्थान चयन गर्न 'ठीक छ' बटन क्लिक गर्नुहोस् ।

STATUS_INSTALL_APP=${BrandShortName} स्थापना गर्दैछ...
STATUS_INSTALL_LANG=भाषा फाइल (${AB_CD}) स्थापना गर्दैछ...
STATUS_INSTALL_OPTIONAL=वैकल्पिक अवयव स्थापना गर्दैछ...
STATUS_UNINSTALL_MAIN=${BrandShortName}विस्थापन गर्दैछ...
STATUS_CLEANUP=बर्डकेज खाली गर्दैछ...

# _DESC strings support approximately 65 characters per line.
# One line
OPTIONS_SUMMARY=तपाईँले रूचाउनुभएको सेटअपको प्रकार रोज्नुहोस्, त्यसपछि 'पछिल्लो' बटन क्लिक गर्नुहोस् ।
# One line
OPTION_STANDARD_DESC=${BrandShortName} धेरै साझा विकल्पहरूसँग स्थापना गरिनेछ ।
OPTION_STANDARD_RADIO=मानक
# One line
OPTION_COMPLETE_DESC=${BrandShortName} सबै उपलब्ध विकल्पहरूसँग स्थापन गरिनेछ ।
OPTION_COMPLETE_RADIO=समाप्त
# Two lines
OPTION_CUSTOM_DESC=तपाईँले स्थापना गर्नका लागि व्यक्तिगत विकल्पहरू पनि रोज्न सक्नुहुन्छ । अनुभवी प्रयोगकर्ताका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
OPTION_CUSTOM_RADIO=अनुकूल