DXR is a code search and navigation tool aimed at making sense of large projects. It supports full-text and regex searches as well as structural queries.

Mercurial (1d6d0e92d804)

VCS Links

Line Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
SetupCaption = Инсталација на $(^Name)
UninstallCaption = Бришење на $(^Name)
BackBtn = < На&зад
NextBtn = &Напред >
AcceptBtn = Ги приф&аќам условите од договорот за лиценца
DontAcceptBtn = Не ги приф&аќам условите од договорот за лиценца
InstallBtn = &Инсталирај
UninstallBtn = &Отстрани
CancelBtn = Отка&жи
CloseBtn = &Затвори
BrowseBtn = &Разгледај…
ShowDetailsBtn = Покажи &детали
ClickNext = Кликнете на „Напред“ за да продолжите
ClickInstall = Кликнете на „Инсталирај“ за да ја стартувате инсталацијата.
ClickUninstall = За да ја ибришете програмата, притиснете „Отстрани“.
Completed = Комплетирано
LicenseTextRB = Преглдајте го договорот за лиценца пред да го инсталирате $(^NameDA). Ако ги прифаќата сите услови од договорот, изберете ја првата опција подолу. $_CLICK
ComponentsText = Одберете кои компоненти сакате, а кои не сакате да ги инсталирате. $_CLICK
ComponentsSubText2_NoInstTypes = Изберете компоненти за инсталирање:
DirText = $(^NameDA) ќе биде инсталиран во следнава папка. За да го инсталирате во друга папка, кликнете на „Разгледај“ и одберете друга папка. $_CLICK
DirSubText = Целна папка
DirBrowseText = Изберете ја папката во која сакате да го инсталирате $(^NameDA):
SpaceAvailable = "Слободен простор на дискот:"
SpaceRequired = "Потребен простор на дискот:"
UninstallingText = $(^NameDA) ќе биде избришан од следнава папка. $_CLICK
UninstallingSubText = Бришам од:
FileError = Грешка, датотеката не може да се отвори за пишување: \n\n$0\n\nКликнете на „Откажи“ за да ја сопрете инсталацијата,\n„Обиди се повторно“ за да пробате пак, или\n„Игнорирај“ за да ја скокнете оваа датотека.
FileError_NoIgnore = Грешка, датотеката не може да се отвори за пишување: \n\n$0\n\n„Обиди се повторно“ за да пробате пак, или\n„Откажи“ за да ја сопрете инсталацијата.
CantWrite = "Не може да се запишува: "
CopyFailed = Копирањето не успеа
CopyTo = "Копирај во "
Registering = "Регистрирање: "
Unregistering = "Одрегистрирање: "
SymbolNotFound = "Не може да се најде симболот: "
CouldNotLoad = "Не може да вчита: "
CreateFolder = "Креирај папка: "
CreateShortcut = "Креирај кратенка: "
CreatedUninstaller = "Се креираше одинсталатор"
Delete = "Избриши ја датотеката: "
DeleteOnReboot = "Избриши при рестартирање: "
ErrorCreatingShortcut = "Грешка во креирање на кратенка: "
ErrorCreating = "Грешка во креирање: "
ErrorDecompressing = Грешка во декомпресирањето на податоците! Расипан инсталатор?
ErrorRegistering = Грешка во регистрацијата на DLL
ExecShell = "Извршна школка: "
Exec = "Изврши: "
Extract = "Отпакување: "
ErrorWriting = "Отпакување: грешка во запишувањето во датотеката "
InvalidOpcode = Инсталаторот е расипан: invalid opcode
NoOLE = "Без OLE за: "
OutputFolder = "Излезна папка: "
RemoveFolder = "Отстрани ја папката: "
RenameOnReboot = "Преименувај при рестартирање: "
Rename = "Преименувај: "
Skipped = "Прескокнати: "
CopyDetails = Ископирај ги деталите во таблата со исечоци (clipboard).
LogInstall = Води дневник за инсталацијата
Byte = B
Kilo = K
Mega = M
Giga = G