DXR is a code search and navigation tool aimed at making sense of large projects. It supports full-text and regex searches as well as structural queries.

Mercurial (75d2d8da0ea2)

VCS Links

Line Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE (twitter.protocolName)
# This name is used whenever the name of the protocol is shown.
twitter.protocolName=Twitter

# LOCALIZATION NOTE (error.*):
#  These are errors that will be shown to the user in conversation.
error.tooLong=Կարգավիճակը 140 նիշից ավելի է։
# LOCALIZATION NOTE (error.general, error.retweet, error.delete):
#  %1$S will be either the error string returned by the twitter server,
#  in English, inside parenthesis, or the empty string if we have no specific
#  message for the error.
#  %2$S is the message that caused the error.
error.general=Սխալ՝ %1$S՝ %2$S-ը ուղարկելիս
error.retweet=Սխալ՝ %1$S %2$S-ը ստանալիս
error.delete=Սխալ՝ %1$S %2$S-ը ջնջելիս
# LOCALIZATION NOTE (error.descriptionTooLong)
#  %S is the truncated string that was sent to the server.
error.descriptionTooLong=Description is over the maximum length (160 characters), it was automatically truncated to: %S.

# LOCALIZATION NOTE (timeline):
#  This is the title of the conversation tab, %S will be replaced by
#  @<username>.
timeline=%S timeline

# LOCALIZATION NOTE (action.*):
# This will be an action in the context menu of displayed tweets.
action.copyLink=Պատճենել հղումը Tweet-ում
action.retweet=Retweet
action.reply=Պատասխանել
action.delete=Ջնջել
# LOCALIZATION NOTE (action.follow, action.stopFollowing):
# %S will be replaced by the screen name of a twitter user.
action.follow=Հետևել %S-ին
action.stopFollowing=Չհետևել %S-ին
action.like=Հավանել
action.unlike=Հեռացնել հավանումը

# LOCALIZATION NOTE (event.follow, event.unfollow, event.followed):
# This will be displayed in system messages inside the timeline conversation.
# %S will be replaced by the screen name of a twitter user.
event.follow=Դուք հետևում եք %S-ին։
event.unfollow=Դուք այլևս չեք հետևում %S-ին։
event.followed=%S-ը այժմ հետևում է Ձեզ։
# LOCALIZATION NOTE (event.deleted):
# %S will be replaced by the text of the deleted tweet.
event.deleted=Ջնջել եք tweet-ը. "%S"։

# LOCALIZATION NOTE (replyingToStatusText):
# This will be visible in the status bar of the conversation window
# while the user is typing a reply to a tweet.
# %S will be replaced by the text of the tweet the user is replying to.
replyingToStatusText=Պատասխանը՝ %S

# LOCALIZATION NOTE (connection.*):
#  These will be displayed in the account manager in order to show the progress
#  of the connection.
#  (These will be displayed in account.connection.progress from
#  accounts.properties, which adds … at the end, so do not include
#  periods at the end of these messages.)
connection.initAuth=Որոշվում է ներկայացման ընթացքը
connection.requestAuth=Սպասում է Ձեր ներկայացմանը
connection.requestAccess=Ներկայացման ամփոփում
connection.requestTimelines=Requesting user timelines
# LOCALIZATION NOTE (connection.error.*):
#  These will show in the account manager if an error occurs during the
#  connection attempt.
connection.error.userMismatch=Օգտվողի անունը բացակայում է։
connection.error.failedToken=Չհաջողվեց ստանալ։
connection.error.authCancelled=Դուք չեղարկել եք ներկայացման ընթացքը։
connection.error.authFailed=Ներկայացումը ձախողվեց։
connection.error.noNetwork=Չկան ցանցային հասանելի կապակցումներ։

# LOCALIZATION NOTE (authPrompt):
#  This is the prompt in the browser window that pops up to authorize us
#  to use a Twitter account. It is shown in the title bar of the authorization
#  window.
authPrompt=Ստանալ թույլտվություն Twitter-ի փոստարկղի համար

# LOCALIZATION NOTE (options.*):
#  These are the protocol specific options shown in the account manager and
#  account wizard windows.
options.track=Կրճատված հիմնաբառեր

# LOCALIZATION NOTE (tooltip.*):
#  These are the Twitter information that will appear in the tooltip
#  for each participant on the home timeline.
# LOCALIZATION NOTE (tooltip.created_at): the date the user joined.
tooltip.created_at=Օգտ. սկսած՝
tooltip.location=Հասցե
tooltip.lang=Լեզուն
tooltip.time_zone=Ժամային գոտին
tooltip.url=ՀԻմնական էջ
# LOCALIZATION NOTE (tooltip.protected):
# whether the user's tweets are publicly visible.
tooltip.protected=Պաշտպանել Tweet-ները
# LOCALIZATION NOTE (tooltip.following):
# whether you are subscribed to the user's tweets.
tooltip.following=Այժմ Հետևողներ
tooltip.name=Անունը
tooltip.description=Նկարագրություն
# LOCALIZATION NOTE (tooltip.*_count):
# Please see the right side of the official Twitter website UI.
tooltip.friends_count=Հետևում
tooltip.statuses_count=Tweets
tooltip.followers_count=Հետևողներ
tooltip.listed_count=Ցանկում

# LOCALIZATION NOTE (yes, no):
# These are used to turn true/false values into a yes/no response.
yes=Այո
no=Ոչ

command.follow=%S &lt;username&gt;[ &lt;username&gt;]*: Սկսել հետևել օգտատերերին:
command.unfollow=%S &lt;username&gt;[ &lt;username&gt;]*: Այլևս չհետևել օգտատերերին: