DXR is a code search and navigation tool aimed at making sense of large projects. It supports full-text and regex searches as well as structural queries.

Mercurial (75d2d8da0ea2)

VCS Links

Line Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE (irc.usernameHint):
# This is displayed inside the accountUsernameInfoWithDescription
# string defined in imAccounts.properties when the user is
# configuring an IRC account.
irc.usernameHint=մականուն

# LOCALIZATION NOTE (connection.error.*):
#  These will show in the account manager if the account is
#  disconnected because of an error.
connection.error.lost=Կապ չկա սպասարկիչի հետ
connection.error.timeOut=Կապի հաստատման ժամանակը սպառվեց
connection.error.invalidUsername=%S-ը ընդունելի մականուն չէ
connection.error.invalidPassword=Սպասարկիչի գաղտնաբառը սխալ է
connection.error.passwordRequired=Պահանջվում է գաղտնաբառ

# LOCALIZATION NOTE (joinChat.*):
#  These show up on the join chat menu. An underscore is for the access key.
joinChat.channel=_Channel
joinChat.password=_Password

# LOCALIZATION NOTE (options.*):
#  These are the protocol specific options shown in the account manager and
#  account wizard windows.
options.server=Սպասարկիչը
options.port=Պորտը
options.ssl=Օգտ. SSL
options.encoding=Գրանշումը
options.quitMessage=Փակման գրությունը
options.partMessage=Գրության մասը
options.showServerTab=Ցուցադրել սպասարկիչի գրությունները
options.alternateNicks=Այլընտրանքային մուտքանուն

# LOCALIZATION NOTE (ctcp.version):
#  %1$S is the nickname of the user whose version was requested.
#  %2$S is the version response from the client.
ctcp.version=%1$S-ը օգտ. է "%2$S":
# LOCALIZATION NOTE (ctcp.time):
#  %1$S is the nickname of the user whose time was requested.
#  %2$S is the time response.
ctcp.time=%1$S-ի ժամանակը %2$S է։

# LOCALZIATION NOTE (command.*):
#  These are the help messages for each command, the %S is the command name
#  Each command first gives the parameter it accepts and then a description of
#  the command.
command.action=%S <action to perform>: Perform an action.
command.ctcp=%S <nick> <msg>: Sends a CTCP message to the nick.
command.chanserv=%S <command>: Send a command to ChanServ.
command.deop=%S <nick1>[,<nick2>]*: Remove channel operator status from someone. You must be a channel operator to do this.
command.devoice=%S <nick1>[,<nick2>]*: Remove channel voice status from someone, preventing them from speaking if the channel is moderated (+m). You must be a channel operator to do this.
command.invite2=%S <nick>[ <nick>]* [<channel>]: Հրավիրել մեկին կամ մի քանիսին՝ միանալու այս ալիքին կամ նշված այլ ալիքի:
command.join=%S <room1>[ <key1>][,<room2>[ <key2>]]*: Enter one or more channels, optionally providing a channel key for each if needed.
command.kick=%S <nick> [<message>]: Remove someone from a channel. You must be a channel operator to do this.
command.list=%S: Display a list of chat rooms on the network. Warning, some servers may disconnect you upon doing this.
command.memoserv=%S <command>: Send a command to MemoServ.
command.modeUser=%S (+|-)<new mode> [<nick>]: Set or unset a user's mode.
command.modeChannel=%S <channel>[ (+|-)<new mode> [<parameter>][,<parameter>]*]: Get, set or unset a channel mode.
command.msg=%S <nick> <message>: Send a private message to a user (as opposed to a channel).
command.nick=%S <new nickname>: Change your nickname.
command.nickserv=%S <command>: Send a command to NickServ.
command.notice=%S <target> <message>: Send a notice to a user or channel.
command.op=%S <nick1>[,<nick2>]*: Grant channel operator status to someone. You must be a channel operator to do this.
command.operserv=%S <command>: Send a command to OperServ.
command.part=%S [message]: Leave the current channel with an optional message.
command.ping=%S [<nick>]: Asks how much lag a user (or the server if no user specified) has.
command.quit=%S <message>: Disconnect from the server, with an optional message.
command.quote=%S <command>: Send a raw command to the server.
command.time=%S: Displays the current local time at the IRC server.
command.topic=%S [<new topic>]: Set this channel's topic.
command.umode=%S (+|-)<new mode>: Set or unset a user mode.
command.version=%S <nick>: Request the version of a user's client.
command.voice=%S <nick1>[,<nick2>]*: Grant channel voice status to someone. You must be a channel operator to do this.
command.whois2=%S [<nick>]. Օգտվողի տեղեկությունները:

# LOCALIZATION NOTE (message.*):
#  These are shown as system messages in the conversation.
#  %1$S is the nick and %2$S is the nick and host of the user who joined.
message.join=%1$S [%2$S]-ը մուտք է գործել սենյակ։
message.rejoined=You have rejoined the room.
#  %1$S is the nick of who kicked you.
#  %2$S is message.kicked.reason, if a kick message was given.
message.kicked.you=You have been kicked by %1$S%2$S.
#  %1$S is the nick that is kicked, %2$S the nick of the person who kicked
#  %1$S. %3$S is message.kicked.reason, if a kick message was given.
message.kicked=%1$S has been kicked by %2$S%3$S.
#  %S is the kick message
message.kicked.reason=: %S
#  %1$S is the new mode, %2$S is the nickname of the user whose mode
#  was changed, and %3$S is who set the mode.
message.usermode=Mode %1$S for %2$S set by %3$S.
#  %1$S is the new channel mode and %2$S is who set the mode.
message.channelmode=Channel mode %1$S set by %2$S.
#  %S is the user's mode.
message.yourmode=Your mode is %S.
#  Could not change the nickname. %S is the user's nick.
message.nick.fail=Հնարավոր չէ օգտագործել մականունը: Մականունը կմնա՝ %S:
#  The parameter is the message.parted.reason, if a part message is given.
message.parted.you=Դուք լքել եք սենյակը (Part%1$S)։
#  %1$S is the user's nick, %2$S is message.parted.reason, if a part message is given.
message.parted=%1$S-ը լքել է սենյակը (Part%2$S)։
#  %S is the part message supplied by the user.
message.parted.reason=: %S
#  %1$S is the user's nick, %2$S is message.quit2 if a quit message is given.
message.quit=%1$S-ը լքել է սենյակը (Quit%2$S)։
#  The parameter is the quit message given by the user.
message.quit2=: %S
#  %1$S is the nickname of the user that invited us, %2$S is the conversation
#  name.
message.inviteReceived=%1$S-ը ձեզ հրավիրել է %2$S:
#  %1$S is the nickname of the invited user, %2$S is the conversation name
#  they were invited to.
message.invited=%1$S-ը հրավիրվել է %2$S-ի կողմից։
#  %1$S is the nickname of the invited user, %2$S is the conversation name
#  they were invited to but are already in
message.alreadyInChannel=%1$S-ը արդեն %2$S-ում է:
#  %S is the nickname of the user who was summoned.
message.summoned=%S-ը կանչվել է։
#  %S is the nickname of the user whose WHOIS information follows this message.
message.whois=WHOIS տեղեկություն %S-ի համար.
#  %1$S is the nickname of the (offline) user whose WHOWAS information follows this message.
message.whowas=%1$S-ը անանց է: WHOWAS տեղեկություն %1$S-ի համար.
#  %1$S is the entry description (from tooltip.*), %2$S is its value.
message.whoisEntry=\u0020  %1$S. %2$S
#  %S is the nickname that is not known to the server.
message.unknownNick=%S անհայտ մականուն է:
#  %1$S is the nickname of the user who changed the mode and %2$S is the new
#  channel key (password).
message.channelKeyAdded=%1$S-ը փոխել է ալիքի գաղտնաբառը %2$S-ի:
message.channelKeyRemoved=%S-ը հեռացրել է ալիքի գաղտնաբառը:
#  This will be followed by a list of ban masks.
message.banMasks=Օգտվողները, որոնք կապակցված են հետևյալ տեղադրություններից վռնդվել են %S-ից:
message.noBanMasks=Չկան արգելված տեղադրություններ %S-ի համար:
message.banMaskAdded=Օգտվողները, որոնց տեղադրությունը համապատասխանում է %1$S-ին՝ վռնդվել են %2$S-ի կողմից:
message.banMaskRemoved=Օգտվողները, որոնց տեղադրությունը համապատասխանում է %1$S-ին՝ այլևս վռնդված չեն %2$S-ի կողմից:
# LOCALIZATION NOTE (message.ping): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
#  %1$S is the nickname of the user or the server that was pinged.
#  #2 is the delay (in milliseconds).
message.ping=Պինգի պատասխանը %1$S-ից #2 վայրկյանում:;Պինգի պատասխանը %1$S-ից #2 վայրկյանում:


# LOCALIZATION NOTE (error.*):
#  These are shown as error messages in the conversation or server tab.
#  %S is the channel name.
error.noChannel=Չկա ալիք. %S։
error.tooManyChannels=Հնարավոր չէ միանալ %S; շատ ալիքների եք միացել։
#  %1$S is your new nick, %2$S is the kill message from the server.
error.nickCollision=Մականունը արդեն զբաղված է, ստուգումը %1$S [%2$S]։
error.erroneousNickname=%S-ը ընդունելի մականուն չէ։
error.banned=Դուք վռնդված եք այս սպասարկիչի կողմից։
error.bannedSoon=Շուտով Դուք կվռնդվեք այս սպասարկիչի կողմից։
error.mode.wrongUser=Չեք կարող փոխել այլ օգտվողների եղանակը։
#  %S is the nickname or channel name that isn't available.
error.noSuchNick=%S-ը առցանց չէ:
error.wasNoSuchNick=%S մականուն չկա:
error.noSuchChannel=Չկա ալիք. %S։
error.unavailable=%S-ը ժամանակավոր անհասանելի է:
#  %S is the channel name.
error.channelBanned=Դուք վռնդված եք %S-ի կողմից:
error.cannotSendToChannel=Չեք կարող հաղորդագրություն ուղարկել %S-ին։
error.channelFull=%S ալիքը լիքն է:
error.inviteOnly=%S-ին միանալու համար դուք պետք է հրավեր ստանաք:
error.nonUniqueTarget=%S is not a unique user@host or shortname or you have tried to join too many channels at once.
error.notChannelOp=You are not a channel operator on %S.
error.notChannelOwner=You are not a channel owner of %S.
error.wrongKey=Cannot join %S, invalid channel password.
error.sendMessageFailed=Սխալ է գրանցվել վերջին հաղորդագրությունը ուղարկելիս: Կրկին փորձեք:
#  %1$S is the channel the user tried to join, %2$S is the channel
#  he was forwarded to.
error.channelForward=Կարող եք չմիանալ %1$S-ին և միանգամից վերատեղափոխվել %2$S:
#  %S is the mode that the user tried to set but was not recognized
#  by the server as a valid mode.
error.unknownMode='%S'-ը օգտվողի վավեր եղանակ չէ այս սպասարկիչում:

# LOCALIZATION NOTE (tooltip.*):
#  These are the descriptions given in a tooltip with information received
#  from a whois response.
#  The human readable ("realname") description of the user.
tooltip.realname=Անունը
tooltip.server=Միացված է՝
#  The username and hostname that the user connects from (usually based on the
#  reverse DNS of the user's IP, but often mangled by the server to
#  protect users).
tooltip.connectedFrom=Միացված է՝
tooltip.registered=Գրանցված է
tooltip.registeredAs=Գրանցված է որպես
tooltip.secure=Անվտանգ կապակցումով
# The away message of the user
tooltip.away=Հեռու
tooltip.ircOp=IRC օպերատոր
tooltip.bot=Երկուսն էլ
tooltip.lastActivity=Վերջին ակտիվությունը
# %S is the timespan elapsed since the last activity.
tooltip.timespan=%S առաջ
tooltip.channels=Այժմ

#  %1$S is the server name, %2$S is some generic server information (usually a
#  location or the date the user was last seen).
tooltip.serverValue=%1$S (%2$S)

# LOCALIZATION NOTE (yes, no):
# These are used to turn true/false values into a yes/no response.
yes=Այո
no=Ոչ