DXR is a code search and navigation tool aimed at making sense of large projects. It supports full-text and regex searches as well as structural queries.

Line Code
1 2 3 4 5 6
Доколку ви се потребни информации за инсталирање, користење и
конфигурирање на Sunbird, како и информации за познати проблеми и
начини за нивно надминување посетете ја страницата:
http://www.mozilla.org/projects/calendar/
Информации за локализацијата можете да најдете на:
http://mozilla.softver.org.mk