DXR is a code search and navigation tool aimed at making sense of large projects. It supports full-text and regex searches as well as structural queries.

Mercurial (29333e8e134f)

VCS Links

Line Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE (connection.*)
#  These will be displayed in the account manager in order to show the progress
#  of the connection.
#  (These will be displayed in account.connection.progress from
#  accounts.properties, which adds … at the end, so do not include
#  periods at the end of these messages.)
connection.initializingStream=Po gatitet rrjedha
connection.initializingEncryption=Po gatitet fshehtëzimi
connection.authenticating=Po bëhet mirëfilltësimi
connection.gettingResource=Po merret burimi
connection.downloadingRoster=Po shkarkohet lista e kontakteve
connection.srvLookup=Po shihet për zërin SRV

# LOCALIZATION NOTE (connection.error.*)
#  These will show in the account manager if an error occurs during the
#  connection attempt.
connection.error.invalidUsername=Emër përdoruesi i pavlefshëm (emri juaj i përdoruesit duhet të përmbajë një shenjë '@')
connection.error.failedToCreateASocket=S’u arrit të krijohet "socket" (Mos nuk jeni në linjë?)
connection.error.serverClosedConnection=Shërbyesi e shkëputi lidhjen
connection.error.resetByPeer=Lidhje e rinisur nga bashkëbiseduesi
connection.error.timedOut=Lidhjes i mbaroi koha
connection.error.receivedUnexpectedData=U morën të dhëna që nuk priteshin
connection.error.incorrectResponse=U mor përgjigje e pasaktë
connection.error.startTLSRequired=Shërbyesi lyp fshehtëzim por ju e keni çaktivizuar
connection.error.startTLSNotSupported=Shërbyesi nuk mbulon fshehtëzime, por sipas formësimit tuaj ky kërkohet medoemos
connection.error.failedToStartTLS=S’u arrit të fillohet fshehtëzimi
connection.error.noAuthMec=Shërbyesi nuk ka ofruar mekanizëm mirëfilltësimi
connection.error.noCompatibleAuthMec=Nuk mbulohet asnjë nga mekanizmat e mirëfilltësimit të ofruar nga shërbyesi
connection.error.notSendingPasswordInClear=Shërbyesi mbulon mirëfilltësim vetëm përmes fjalëkalimesh të dërguar si tekst të kuptueshëm
connection.error.authenticationFailure=Dështim mirëfilltësimi
connection.error.notAuthorized=E paautorizuar (Mos dhatë gabim fjalëkalimin?)
connection.error.failedToGetAResource=S’u arrit të merret burim
connection.error.failedMaxResourceLimit=Kjo llogari është lidhur nga shumë vende njëherësh.
connection.error.failedResourceNotValid=Burimi s’është i vlefshëm.
connection.error.XMPPNotSupported=Ky shërbyes nuk mbulon XMPP

# LOCALIZATION NOTE (conversation.error.notDelivered):
#  This is displayed in a conversation as an error message when a message
#  the user has sent wasn't delivered.
#  %S is replaced by the text of the message that wasn't delivered.
conversation.error.notDelivered=Ky mesazh s’u dërgua dot: %S
#  This is displayed in a conversation as an error message when joining a MUC
#  fails.
#  %S is the name of the MUC.
conversation.error.joinFailed=S’hyhet dot te: %S
#  This is displayed in a conversation as an error message when the user is
#  banned from a room.
#  %S is the name of the MUC room.
conversation.error.joinForbidden=S’u hy dot te %S, ngaqë jeni përzënë prej kësaj dhome.
conversation.error.joinFailedNotAuthorized=Lypset regjistrim: S’jeni i autorizuar të hyni në këtë dhomë.
conversation.error.creationFailedNotAllowed=Hyrje e kufizuar: S’ju lejohet të krijoni dhoma.
#  This is displayed in a conversation as an error message when remote server
#  is not found.
#  %S is the name of MUC room.
conversation.error.joinFailedRemoteServerNotFound=S’u hy dot te dhoma %S, ngaqë s’kapet dot shërbyesi ku strehohet dhoma.
conversation.error.changeTopicFailedNotAuthorized=S’jeni i autorizuar të caktoni temën e kësaj dhome.
#  This is displayed in a conversation as an error message when the user sends
#  a message to a room that he is not in.
#  %1$S is the name of MUC room.
#  %2$S is the text of the message that wasn't delivered.
conversation.error.sendFailedAsNotInRoom=Mesazhi s’u dërgua dot te %1$S, ngaqë s’gjendeni më në dhomë: %2$S
#  This is displayed in a conversation as an error message when the user sends
#  a message to a room that the recipient is not in.
#  %1$S is the jid of the recipient.
#  %2$S is the text of the message that wasn't delivered.
conversation.error.sendFailedAsRecipientNotInRoom=Mesazhi s’u dërgua dot te %1$S, ngaqë marrësi s’gjendet më në dhomë: %2$S
#  These are displayed in a conversation as a system error message.
conversation.error.remoteServerNotFound=S’kapi dot shërbyesin e marrësit
conversation.error.unknownSendError=Ndodhi një gabim me dërgimin e këtij mesazhi.
#  %S is the name of the message recipient.
conversation.error.sendServiceUnavailable=Në këtë çast, s’është e mundur të dërgohen mesazhe te %S.
#  %S is the nick of participant that is not in room.
conversation.error.nickNotInRoom=%S s’gjendet në dhomë.
conversation.error.banCommandAnonymousRoom=S"mund të përzini pjesëmarrës në dhoma anonime. Në vend të kësaj, provoni /kick.
conversation.error.banKickCommandNotAllowed=S’keni privilegjet e domosdoshme të hiqni këtë pjesëmarrës nga dhoma.
conversation.error.banKickCommandConflict=Na ndjeni, s’mund të hiqni veten nga dhoma.
conversation.error.changeNickFailedConflict=S’u ndryshua dot nofka juaj në %S, ngaqë kjo nofkë është tashmë në përdorim.
conversation.error.changeNickFailedNotAcceptable=S’u ndryshua dot nofka juaj në %S, ngaqë nofkat në këtë dhomë janë të kyçura.
conversation.error.inviteFailedForbidden=S’keni privilegjet e domosdoshme të ftoni përdorues në këtë dhomë.
#  %S is the jid of user that is invited.
conversation.error.failedJIDNotFound=S’u kap dot %S.
#  %S is the jid that is invalid.
conversation.error.invalidJID=%S është jid i pavlefshëm (Identifikuesit Jabber duhet të jenë të formës përdorues@përkatësi).
conversation.error.commandFailedNotInRoom=Duhet të rihyni në dhomë që të jeni në gjendje të përdorni këtë urdhër.
#  %S is the name of the recipient.
conversation.error.resourceNotAvailable=I pari duhet të flisni ju, pasi %S mund të jetë i lidhur me më shumë se një klient.

# LOCALIZATION NOTE (conversation.error.version.*):
#  %S is the name of the recipient.
conversation.error.version.unknown=Klienti i %S nuk mbulon kërkesa për version software të vet.

# LOCALIZATION NOTE (tooltip.*):
#  These are the titles of lines of information that will appear in
#  the tooltip showing details about a contact or conversation.
# LOCALIZATION NOTE (tooltip.status):
#  %S will be replaced by the XMPP resource identifier
tooltip.status=Gjendje (%S)
tooltip.statusNoResource=Gjendje
tooltip.subscription=Pajtim
tooltip.fullName=Emër i Plotë
tooltip.nickname=Nofkë
tooltip.email=Email
tooltip.birthday=Ditëlindje
tooltip.userName=Emër përdoruesi
tooltip.title=Titull
tooltip.organization=Ent
tooltip.locality=Lokalitet
tooltip.country=Vend
tooltip.telephone=Numër telefoni

# LOCALIZATION NOTE (chatRoomField.*):
#  These are the name of fields displayed in the 'Join Chat' dialog
#  for XMPP accounts.
#  The _ character won't be displayed; it indicates the next
#  character of the string should be used as the access key for this
#  field.
chatRoomField.room=_Dhomë
chatRoomField.server=_Shërbyes
chatRoomField.nick=_Nofkë
chatRoomField.password=_Fjalëkalim

# LOCALIZATION NOTE (conversation.muc.*):
#  These are displayed as a system message when a chatroom invitation is
#  received.
#  %1$S is the inviter.
#  %2$S is the room.
#  %3$S is the reason which is a message provided by the person sending the
#  invitation.
conversation.muc.invitationWithReason2=%1$S ju ka ftuar të hyni te %2$S: %3$S
#  %3$S is the password of the room.
#  %4$S is the reason which is a message provided by the person sending the
#  invitation.
conversation.muc.invitationWithReason2.password=%1$S ju ka ftuar të hyni te %2$S me fjalëkalimin %3$S: %4$S
conversation.muc.invitationWithoutReason=%1$S ju ka ftuar të hyni te %2$S
#  %3$S is the password of the room.
conversation.muc.invitationWithoutReason.password=%1$S ju ka ftuar të hyni te %2$S me fjalëkalimin %3$S

# LOCALIZATION NOTE (conversation.muc.join):
#  This is displayed as a system message when a participant joins room.
#  %S is the nick of the participant.
conversation.message.join=%S hyri në dhomë.

# LOCALIZATION NOTE (conversation.muc.rejoined):
#  This is displayed as a system message when a participant rejoins room after
#  parting it.
conversation.message.rejoined=Rihytë në dhomë.

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.parted.*):
#  These are displayed as a system message when a participant parts a room.
#  %S is the part message supplied by the user.
conversation.message.parted.you=Dolët nga dhoma.
conversation.message.parted.you.reason=Dolët nga dhoma: %S
#  %1$S is the participant that is leaving.
#  %2$S is the part message supplied by the participant.
conversation.message.parted=%1$S doli nga dhoma.
conversation.message.parted.reason=%1$S doli nga dhoma: %2$S

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.invitationDeclined*):
#  %1$S is the invitee that declined the invitation.
#  %2$S is the decline message supplied by the invitee.
conversation.message.invitationDeclined=%1$S e hodhi poshtë ftesën tuaj.
conversation.message.invitationDeclined.reason=%1$S e hodhi poshtë ftesën tuaj: %2$S

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.banned.*):
#  These are displayed as a system message when a participant is banned from
#  a room.
#  %1$S is the participant that is banned.
#  %2$S is the reason.
#  %3$S is the person who is banning.
conversation.message.banned=%1$S është dëbuar nga dhoma.
conversation.message.banned.reason=%1$S është dëbuar prej dhome: %2$S
#  %1$S is the person who is banning.
#  %2$S is the participant that is banned.
#  %3$S is the reason.
conversation.message.banned.actor=%1$S ka dëbuar %2$S prej dhome.
conversation.message.banned.actor.reason=%1$S ka dëbuar %2$S prej dhome: %3$S
conversation.message.banned.you=Jeni dëbuar prej dhome.
#  %1$S is the reason.
conversation.message.banned.you.reason=Jeni dëbuar prej dhome: %1$S
#  %1$S is the person who is banning.
#  %2$S is the reason.
conversation.message.banned.you.actor=%1$S ju ka dëbuar prej dhome.
conversation.message.banned.you.actor.reason=%1$S ju ka dëbuar prej dhome: %2$S

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.kicked.*):
#  These are displayed as a system message when a participant is kicked from
#  a room.
#  %1$S is the participant that is kicked.
#  %2$S is the reason.
conversation.message.kicked=%1$S është përzënë prej dhome.
conversation.message.kicked.reason=%1$S është përzënë prej dhome: %2$S
#  %1$S is the person who is kicking.
#  %2$S is the participant that is kicked.
#  %3$S is the reason.
conversation.message.kicked.actor=%1$S ka përzënë %2$S prej dhome.
conversation.message.kicked.actor.reason=%1$S ka përzënë %2$S prej dhome: %3$S
conversation.message.kicked.you=Jeni përzënë prej dhome.
#  %1$S is the reason.
conversation.message.kicked.you.reason=Jeni përzënë prej dhome: %1$S
#  %1$S is the person who is kicking.
#  %2$S is the reason.
conversation.message.kicked.you.actor=%1$S ju ka përzënë nga dhoma.
conversation.message.kicked.you.actor.reason=%1$S ju ka përzënë nga dhoma: %2$S

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.removedNonMember.*):
#  These are displayed as a system message when a participant is removed from
#  a room because the room has been changed to members-only.
#  %1$S is the participant that is removed.
#  %2$S is the person who changed the room configuration.
conversation.message.removedNonMember=%1$S është hequr nga dhoma, ngaqë formësimi i saj është ndryshuar në vetëm për anëtarë.
conversation.message.removedNonMember.actor=%1$S është hequr nga dhoma, ngaqë %2$S është ndryshuar në vetëm për anëtarë.
conversation.message.removedNonMember.you=Jeni hequr nga dhoma, ngaqë formësimi i saj është ndryshuar në vetëm për anëtarë.
#  %1$S is the person who changed the room configuration.
conversation.message.removedNonMember.you.actor=Jeni hequr nga dhoma, ngaqë %1$S është ndryshuar në vetëm për anëtarë.

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.MUCShutdown):
#  These are displayed as a system message when a participant is removed from
#  a room because of a system shutdown.
conversation.message.mucShutdown=Jeni hequr nga dhoma për shkak të një fikjeje të sistemit.

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.version*):
#  %1$S is the name of the user whose version was requested.
#  %2$S is the client name response from the client.
#  %3$S is the client version response from the client.
#  %4$S is the operating system(OS) response from the client.
conversation.message.version=%1$S po përdor "%2$S %3$S".
conversation.message.versionWithOS=%1$S po përdor "%2$S %3$S" në %4$S.

# LOCALIZATION NOTE (options.*):
#  These are the protocol specific options shown in the account manager and
#  account wizard windows.
options.resource=Burim
options.priority=Përparësi
options.connectionSecurity=Siguri lidhjeje
options.connectionSecurity.requireEncryption=Kërko fshehtëzim
options.connectionSecurity.opportunisticTLS=Po pati, përdor fshehtëzim
options.connectionSecurity.allowUnencryptedAuth=Lejo dërgim fjalëkalimesh pa fshehtëzim
options.connectServer=Shërbyes
options.connectPort=Portë
options.domain=Përkatësi

# LOCALIZATION NOTE (*.protocolName)
# This name is used whenever the name of the protocol is shown.
gtalk.protocolName=Google Talk
odnoklassniki.protocolName=Odnoklassniki

# LOCALIZATION NOTE (gtalk.usernameHint):
# This is displayed inside the accountUsernameInfoWithDescription
# string defined in imAccounts.properties when the user is
# configuring a Google Talk account.
gtalk.usernameHint=adresë email

# LOCALIZATION NOTE (odnoklassniki.usernameHint):
# This is displayed inside the accountUsernameInfoWithDescription
# string defined in imAccounts.properties when the user is
# configuring a Odnoklassniki account.
odnoklassniki.usernameHint=ID Profili

# LOCALZIATION NOTE (command.*):
# These are the help messages for each command.
command.join3=%S [<room>[@<server>][/<nick>]] [<password>]: Hyni në një dhomë, edhe duke dhënë një tjetër shërbyes, ose nofkë, ose fjalëkalim dhome.
command.part2=%S [<mesazh>]: Dilni nga dhoma e tanishme, me një mesazh po deshët.
command.topic=%S [<temë e re>]: Caktoni temën e kësaj dhome.
command.ban=%S <nofkë>[<mesazh>]: Përzini dikë nga dhoma. Duhet të jeni përgjegjës dhome që të bëni këtë.
command.kick=%S <nofkë>[<mesazh>]: Hiqni dikë nga dhoma. Duhet të jeni moderator dhome që të bëni këtë.
command.invite=%S <jid>[<mesazh>]: Ftoni një përdorues të vijë te dhoma e tanishme, me një mesazh po deshët.
command.inviteto=%S <dhomë jid>[<fjalëkalim>]: Ftojeni partnerin e bisedës tuaj të vijë në një dhomë, tok me fjalëkalimin e domosdoshëm.
command.me=%S <veprim për t’u kryer>: Kryeni një veprim.
command.nick=%S <nofkë e re>: Ndryshoni nofkën tuaj.
command.msg=%S <nofkë> <mesazh>: Dërgojini një pjesëmarrësi në dhomë një mesazh privat.
command.version=%S: Kërko të dhëna rreth klientit që përdor partneri i bisedës tuaj.