DXR is a code search and navigation tool aimed at making sense of large projects. It supports full-text and regex searches as well as structural queries.

Mercurial (e99218ca21c0)

VCS Links

Line Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE (irc.usernameHint):
# This is displayed inside the accountUsernameInfoWithDescription
# string defined in imAccounts.properties when the user is
# configuring an IRC account.
irc.usernameHint=nofkë

# LOCALIZATION NOTE (connection.error.*):
#  These will show in the account manager if the account is
#  disconnected because of an error.
connection.error.lost=Humbi lidhja me shërbyesin
connection.error.timeOut=Lidhjes i mbaroi koha
connection.error.invalidUsername=%S nuk është emër i lejuar përdoruesi
connection.error.invalidPassword=Fjalëkalim i pavlefshëm shërbyesi
connection.error.passwordRequired=Lypset fjalëkalim

# LOCALIZATION NOTE (joinChat.*):
#  These show up on the join chat menu. An underscore is for the access key.
joinChat.channel=_Kanal
joinChat.password=_Fjalëkalim

# LOCALIZATION NOTE (options.*):
#  These are the protocol specific options shown in the account manager and
#  account wizard windows.
options.server=Shërbyes
options.port=Portë
options.ssl=Përdor SSL
options.encoding=Kodim Shkronjash
options.quitMessage=Mesazh ikjeje
options.partMessage=Mesazh daljeje
options.showServerTab=Shfaqi mesazhet nga shërbyesi
options.alternateNicks=Ndërkëmbeni nofka

# LOCALIZATION NOTE (ctcp.version):
#  %1$S is the nickname of the user whose version was requested.
#  %2$S is the version response from the client.
ctcp.version=%1$S po përdor "%2$S"
# LOCALIZATION NOTE (ctcp.time):
#  %1$S is the nickname of the user whose time was requested.
#  %2$S is the time response.
ctcp.time=Koha për %1$S është %2$S.

# LOCALZIATION NOTE (command.*):
#  These are the help messages for each command, the %S is the command name
#  Each command first gives the parameter it accepts and then a description of
#  the command.
command.action=%S <veprim për t’u kryer>: Kryeni një veprim.
command.ban=%S <nick!user@host>: Dëboni përdorues që kanë përputhje me mostrën e dhënë.
command.ctcp=%S <nofkë> <mesazh>: I dërgon nofkës një mesazh CTCP.
command.chanserv=%S <urdhër>: i dërgon një udhër ChanServ-it.
command.deop=%S <nofkë1>[,<nofkë2>]*: Hiqini dikujt gjendjen e operatorit të kanalit. Për ta bërë këtë, lypset të jeni vetë operator kanali.
command.devoice=%S <nofkë1>[,<nofkë2>]*: Hiqini dikujt gjendjen si i zëshëm në kanal, duke e penguar të flasë nëse kanali është me moderim (+m). Për ta bërë këtë, lypset të jeni vetë operator kanali.
command.invite2=%S <nofkë>[ <nofkë>]* [<kanal>]: Ftoni dikë ose disa t’ju bashkohen në një kanal të dhënë, ose te një kanal i caktuar.
command.join=%S <dhomë1>[,<dhomë2>]* [<kyç1>[,<kyç2>]*]: Hyni në një ose më shumë kanale, duke dhënë, nëse duhet, një kyç kanali për secilin prej tyre.
command.kick=%S <nofkë> [<mesazh>]: Hiqeni dikë nga një kanal. Për ta bërë këtë, lypset të jeni vetë operator kanali.
command.list=%S: Shfaq një listë të dhomave të fjalosjes të rrjetit. Kujdes, disa shërbyes mund t’ju heqin lidhjen me ta, në rast se e bëni këtë.
command.memoserv=%S <urdhër>: Dërgoni një urdhër te MemoServ-i.
command.modeUser2=%S <nofkë> [(+|-)<mënyrë>]: Merrni, caktoni ose hiqni një gjendje përdoruesi.
command.modeChannel2=%S [<nofkë>] [(+|-)<mënyrë e re> [<parametër>][,<parametër>]*]: Merrni, caktoni ose hiqni mënyrën në një kanal.
command.msg=%S <nofkë> <mesazh>: Dërgojini një përdoruesi një mesazh privat (dhe jo drejt e te kanali).
command.nick=%S <nofkë e re>: Ndryshoni nofkën tuaj.
command.nickserv=%S <urdhër>: Dërgoji NickServ-it një urdhër.
command.notice=%S <dikush> <mesazh>: Dërgojini një njoftim një përdoruesi ose një kanali.
command.op=%S <nofkë1>[,<nofkë2>]*: Jepini dikujt gjendjen si operator kanali. Për ta bërë këtë, lypset të jeni vetë operator kanali.
command.operserv=%S <udhër>: Dërgojini OperServ-it një urdhër.
command.part=%S [mesazh]: Dilni nga kanali i tanishëm me një mesazh opsional.
command.ping=%S [<nofkë>]: Shihni se sa vonesë ka një përdorues (ose shërbyesi, po qe se nuk jepet përdorues).
command.quit=%S <mesazh>: Shkëputuni nga shërbyesi, me një mesazh opsional.
command.quote=%S <urdhër>: Dërgojini shërbyesit një urdhër shqeto.
command.time=%S: Shfaq orën e tanishme vendore të shërbyesit IRC.
command.topic=%S [<temë e re>]: Shihni ose ndryshoni temën e kanalit.
command.umode=%S (+|-)<mënyrë e re>: Vërini ose hiqini përdoruesit një mënyrë.
command.version=%S <nofkë>: Kërko versionin e klientit të një përdoruesi.
command.voice=%S <nofkë1>[,<nofkë2>]*: Jepini dikujt gjendjen si i zëshëm në kanal. Për ta bërë këtë, lypset të jeni vetë operator kanali.
command.whois2=%S [<nofkë>]: Merrni të dhëna mbi një përdorues.

# LOCALIZATION NOTE (message.*):
#  These are shown as system messages in the conversation.
#  %1$S is the nick and %2$S is the nick and host of the user who joined.
message.join=%1$S [%2$S] hyri në dhomë.
message.rejoined=Rihytë në dhomë.
#  %1$S is the nick of who kicked you.
#  %2$S is message.kicked.reason, if a kick message was given.
message.kicked.you=Jeni nxjerrë jashtë nga %1$S%2$S.
#  %1$S is the nick that is kicked, %2$S the nick of the person who kicked
#  %1$S. %3$S is message.kicked.reason, if a kick message was given.
message.kicked=%1$S është nxjerrë jashtë nga %2$S%3$S.
#  %S is the kick message
message.kicked.reason=: %S
#  %1$S is the new mode, %2$S is the nickname of the user whose mode
#  was changed, and %3$S is who set the mode.
message.usermode=Mënyrë %1$S për %2$S vënë nga %3$S.
#  %1$S is the new channel mode and %2$S is who set the mode.
message.channelmode=Mënyrë kanali %1$S vënë nga %2$S.
#  %S is the user's mode.
message.yourmode=Gjendeni nën mënyrën %S.
#  Could not change the nickname. %S is the user's nick.
message.nick.fail=Nuk përdori dot nofkën e treguar. Nofka juaj mbetet ende %S.
#  The parameter is the message.parted.reason, if a part message is given.
message.parted.you=Keni dalë nga dhoma (Part%1$S).
#  %1$S is the user's nick, %2$S is message.parted.reason, if a part message is given.
message.parted=%1$S ka dalë nga dhoma (Part%2$S).
#  %S is the part message supplied by the user.
message.parted.reason=: %S
#  %1$S is the user's nick, %2$S is message.quit2 if a quit message is given.
message.quit=%1$S iku nga dhoma (Quit%2$S).
#  The parameter is the quit message given by the user.
message.quit2=: %S
#  %1$S is the nickname of the user that invited us, %2$S is the conversation
#  name.
message.inviteReceived=%1$S ju ka ftuar te %2$S.
#  %1$S is the nickname of the invited user, %2$S is the conversation name
#  they were invited to.
message.invited=%1$S u ftua me sukses te %2$S.
#  %1$S is the nickname of the invited user, %2$S is the conversation name
#  they were invited to but are already in
message.alreadyInChannel=%1$S gjendet tashmë te %2$S.
#  %S is the nickname of the user who was summoned.
message.summoned=%S u thirr.
#  %S is the nickname of the user whose WHOIS information follows this message.
message.whois=Të dhëna WHOIS për %S:
#  %1$S is the nickname of the (offline) user whose WHOWAS information follows this message.
message.whowas=%1$S nuk është i lidhur. Të dhëna WHOWAS për %1$S:
#  %1$S is the entry description (from tooltip.*), %2$S is its value.
message.whoisEntry=\u00A0   %1$S: %2$S
#  %S is the nickname that is not known to the server.
message.unknownNick=%S është nofkë e panjohur.
#  %1$S is the nickname of the user who changed the mode and %2$S is the new
#  channel key (password).
message.channelKeyAdded=%1$S e ndryshoi fjalëkalimin e kanalit në %2$S.
message.channelKeyRemoved=%S ia hoqi fjalëkalimin kanalit.
#  This will be followed by a list of ban masks.
message.banMasks=Përdoruesit e lidhur nga vendet vijuese janë të përzënë nga %S:
message.noBanMasks=Nuk ka vende të ndaluara për %S.
message.banMaskAdded=Përdoruesit e lidhur nga vendet që kanë përputhje me %1$S janë përzënë nga %2$S.
message.banMaskRemoved=Përdoruesit e lidhur nga vendet që kanë përputhje me %1$S nuk janë më të përzënë nga %2$S.
# LOCALIZATION NOTE (message.ping): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
#  %1$S is the nickname of the user or the server that was pinged.
#  #2 is the delay (in milliseconds).
message.ping=Përgjigje pingu nga %1$S për #2 milisekondë.;Përgjigje pingu nga %1$S për #2 milisekonda.


# LOCALIZATION NOTE (error.*):
#  These are shown as error messages in the conversation or server tab.
#  %S is the channel name.
error.noChannel=Nuk ka kanal të tillë: %S.
error.tooManyChannels=Nuk hyhet dot te %S; keni hyrë në më shumë kanale se sa mundet.
#  %1$S is your new nick, %2$S is the kill message from the server.
error.nickCollision=Nofkë tashmë e përdorur, po ju ndryshohet nofka në %1$S [%2$S].
error.erroneousNickname=%S nuk është nofkë e lejuar.
error.banned=Jeni i përzënë nga ky shërbyes.
error.bannedSoon=Së shpejti do të përziheni nga ky shërbyes.
error.mode.wrongUser=Nuk mund t’u ndryshoni mënyrën përdoruesve të tjerë.
#  %S is the nickname or channel name that isn't available.
error.noSuchNick=%S nuk është i lidhur.
error.wasNoSuchNick=Nuk pati nofkë të tillë: %S
error.noSuchChannel=Nuk ka kanal të tillë: %S.
error.unavailable=%S është hëpërhë i pakapshëm.
#  %S is the channel name.
error.channelBanned=Jeni dëbuar nga %S.
error.cannotSendToChannel=Nuk dërgoni dot mesazhe te %S.
error.channelFull=Kanali %S është i mbushur plot.
error.inviteOnly=Që të mund të hyni në %S, duhet të jeni i ftuar.
error.nonUniqueTarget=%S nuk është përdorues@strehë ose emër i shkurtër unik, ose keni provuar të hyni në disa kanale njëherësh.
error.notChannelOp=Nuk jeni operator kanali te %S.
error.notChannelOwner=Nuk jeni i zoti i kanalit %S.
error.wrongKey=S’mund të hyni te %S, fjalëkalim i pavlefshëm kanali.
error.sendMessageFailed=Ndodhi një gabim gjatë dërgimit të mesazhit tuaj të fundit. Ju lutemi, riprovoni sapo të jetë rivendosur lidhja.
#  %1$S is the channel the user tried to join, %2$S is the channel
#  he was forwarded to.
error.channelForward=Mund të mos hyni dot te %1$S, dhe u ridrejtuat vetvetiu te %2$S.
#  %S is the mode that the user tried to set but was not recognized
#  by the server as a valid mode.
error.unknownMode='%S' në këtë shërbyes s’është mënyrë e vlefshme përdoruesi.

# LOCALIZATION NOTE (tooltip.*):
#  These are the descriptions given in a tooltip with information received
#  from a whois response.
#  The human readable ("realname") description of the user.
tooltip.realname=Emër
tooltip.server=I lidhur te
#  The username and hostname that the user connects from (usually based on the
#  reverse DNS of the user's IP, but often mangled by the server to
#  protect users).
tooltip.connectedFrom=I lidhur prej
tooltip.registered=I regjistruar
tooltip.registeredAs=I regjistruar si
tooltip.secure=Po përdor lidhje të sigurt
# The away message of the user
tooltip.away=I larguar
tooltip.ircOp=Operator IRC-je
tooltip.bot=Bot
tooltip.lastActivity=Veprimtari së fundi
# %S is the timespan elapsed since the last activity.
tooltip.timespan=%S më parë
tooltip.channels=I pranishëm te

#  %1$S is the server name, %2$S is some generic server information (usually a
#  location or the date the user was last seen).
tooltip.serverValue=%1$S (%2$S)

# LOCALIZATION NOTE (yes, no):
# These are used to turn true/false values into a yes/no response.
yes=Po
no=Jo