DXR is a code search and navigation tool aimed at making sense of large projects. It supports full-text and regex searches as well as structural queries.

Mercurial (fb728da2d817)

VCS Links

Line Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE (irc.usernameHint):
# This is displayed inside the accountUsernameInfoWithDescription
# string defined in imAccounts.properties when the user is
# configuring an IRC account.
irc.usernameHint=far-ainm

# LOCALIZATION NOTE (connection.error.*):
#  These will show in the account manager if the account is
#  disconnected because of an error.
connection.error.lost=Chaill thu an ceangal ris an fhrithealaiche
connection.error.timeOut=Dh'fhalbh an ùine air a' cheangal
connection.error.invalidUsername=Tha %S 'na ainm-cleachdaiche nach eil ceadaichte
connection.error.invalidPassword=Tha am facal-faire frithealaiche cearr
connection.error.passwordRequired=Tha feum air facal-faire

# LOCALIZATION NOTE (joinChat.*):
#  These show up on the join chat menu. An underscore is for the access key.
joinChat.channel=_Seanail
joinChat.password=_Facal-faire

# LOCALIZATION NOTE (options.*):
#  These are the protocol specific options shown in the account manager and
#  account wizard windows.
options.server=Frithealaiche
options.port=Port
options.ssl=Cleachd SSL
options.encoding=Seata charactaran
options.quitMessage=Teachdaireachd fàgail
options.partMessage=Teachdaireachd fàgail
options.showServerTab=Seall teachdaireachdan an fhrithealaiche
options.alternateNicks=Far-ainmean eile

# LOCALIZATION NOTE (ctcp.version):
#  %1$S is the nickname of the user whose version was requested.
#  %2$S is the version response from the client.
ctcp.version=Tha %1$S a' cleachdadh "%2$S"
# LOCALIZATION NOTE (ctcp.time):
#  %1$S is the nickname of the user whose time was requested.
#  %2$S is the time response.
ctcp.time='S e %2$S an t-àm far a bheil %1$S.

# LOCALZIATION NOTE (command.*):
#  These are the help messages for each command, the %S is the command name
#  Each command first gives the parameter it accepts and then a description of
#  the command.
command.action=%S <action to perform>: Dèan gnìomh.
command.ban=%S <nick!user@host>: Toirmisg na cleachdaichean a fhreagras ris a’ phàtran a tha ann.
command.ctcp=%S <nick> <msg>: Cuir teachdaireachd CTCP dhan nick.
command.chanserv=%S <command>: Cuir àithne dhan ChanServ.
command.deop=%S <nick1>[,<nick2>]*: Thoir air falbh inbhe gnìomharaiche seanail o chuideigin. Feumaidh tu a bhith 'nad ghnìomharaiche an t-seanail mus urrainn dhut sin a dhèanamh.
command.devoice=%S <nick1>[,<nick2>]*: Thoir air falbh inbhe guth seanail o chuideigin, rud a chuireas glas-ghuib orra nuair a bhios an seanail fo mhodarataireachd (+m). Feumaidh tu a bhith 'nad ghnìomharaiche an t-seanail mus urrainn dhut sin a dhèanamh
command.invite2=%S <nick>[ <nick>]* [<channel>]: Thoir cuireadh dha co-dhiù aon fhar-ainm fhan t-seanail làithreach no gabh pàirt san t-seanail a shònraich thu.
command.join=%S <room1>[,<room2>]* [<key1>[,<key2>]*]: Cuir a-steach aon seanail, no barrachd dhiubh agus iuchair seanail airson gach aon dhiubh ma bhios feum air seo.
command.kick=%S <nick> [<message>]: Breab cuideigin o sheanail. Feumaidh tu a bhith 'nad ghnìomharaiche an t-seanail mus urrainn dhut sin a dhèanamh.
command.list=%S: Seall liosta de gach seòmar cabadaich air an lìonra. An aire, tha cuid a dh'fhrithealaichean ann a bhrisean an ceagal agad riutha ma nì thu seo.
command.memoserv=%S <command>: Cuir àithne gu MemoServ.
command.modeUser2=%S <nick> [(+|-)<mode>]: Faigh, suidhich no dì-shuidhich modh cleachdaiche.
command.modeChannel2=%S [<channel>] [(+|-)<new mode> [<parameter>][,<parameter>]*]: Faigh, suidhich no dì-shuidhich modh seanail.
command.msg=%S <nick> <message>: Cuir teachdaireachd phrìobhaideach gu cleachdaiche (seach a chur dhan t-seanail).
command.nick=%S <new nickname>: Atharraich am far-ainm agad.
command.nickserv=%S <command>: Cuir àithne gu NickServ.
command.notice=%S <target> <message>: Cuir brath do chleachdaiche no seanail.
command.op=%S <nick1>[,<nick2>]*: Thoir inbhe gnìomharaiche seanail do chuideigin. Feumaidh tu a bhith 'nad ghnìomharaiche an t-seanail mus urrainn dhut sin a dhèanamh.
command.operserv=%S <command>: Cuir àithne gu OperServ.
command.part=%S [message]: Fàg an t-seanail làithrach le teachdaireachd soraidh slàn shònraiche.
command.ping=%S [<nick>]: Faighnich dè an dàil-lìonraidh a tha aig cleachdaiche (no aig an fhrithealaiche mura deach cleachdaiche a shònrachadh).
command.quit=%S <message>: Disconnect from the server, with an optional message.
command.quote=%S <command>: Cuir àithne amh dhan fhrithealaiche.
command.time=%S: Seall an t-àm ionadail aig an fhrithealaiche IRC.
command.topic=%S [<new topic>]: Seall no atharraich cuspair na seanail.
command.umode=%S (+|-)<new mode>: Suidhich no dì-shuidhich modh cleachdaiche.
command.version=%S <nick>: Iarr an tionndadh de chliant a' chleachdaiche.
command.voice=%S <nick1>[,<nick2>]*: Thoir inbhe guth seanail do chuideigin. Feumaidh tu a bhith 'nad ghnìomharaiche an t-seanail mus urrainn dhut sin a dhèanamh.
command.whois2=%S [<nick>]: Faigh fiosrachadh mu chleachdaiche.

# LOCALIZATION NOTE (message.*):
#  These are shown as system messages in the conversation.
#  %1$S is the nick and %2$S is the nick and host of the user who joined.
message.join=Thàinig %1$S [%2$S] a-steach dhan t-seòmar.
message.rejoined=Chaidh thu a-steach dhan t-seòmar as ùr.
#  %1$S is the nick of who kicked you.
#  %2$S is message.kicked.reason, if a kick message was given.
message.kicked.you=Chaidh do bhreabadh a-mach le %1$S%2$S.
#  %1$S is the nick that is kicked, %2$S the nick of the person who kicked
#  %1$S. %3$S is message.kicked.reason, if a kick message was given.
message.kicked=Chaidh %1$S a bhreabadh a-mach le %2$S%3$S.
#  %S is the kick message
message.kicked.reason=: %S
#  %1$S is the new mode, %2$S is the nickname of the user whose mode
#  was changed, and %3$S is who set the mode.
message.usermode=Chaidh am modh %1$S a shuidheachadh le %3$S airson %2$S.
#  %1$S is the new channel mode and %2$S is who set the mode.
message.channelmode=Chaidh am modh %1$S a shuidheachadh le %2$S airson na seanail.
#  %S is the user's mode.
message.yourmode='S e %S am modh agadsa.
#  Could not change the nickname. %S is the user's nick.
message.nick.fail=Cha ghabh an t-ainm sin a chleachdadh. 'S e %S am far-ainm a tha ort fhathast.
#  The parameter is the message.parted.reason, if a part message is given.
message.parted.you=Dh'fhàg thu an seòmar (Soraidh slàn %1$S).
#  %1$S is the user's nick, %2$S is message.parted.reason, if a part message is given.
message.parted=Dh'fhàg %1$S an seòmar (Soraidh slàn: %2$S).
#  %S is the part message supplied by the user.
message.parted.reason=: %S
#  %1$S is the user's nick, %2$S is message.quit2 if a quit message is given.
message.quit=Dh'fhàg %1$S an seòmar (Soraidh slàn: %2$S).
#  The parameter is the quit message given by the user.
message.quit2=: %S
#  %1$S is the nickname of the user that invited us, %2$S is the conversation
#  name.
message.inviteReceived=Thug %1$S cuireadh dhut gu %2$S.
#  %1$S is the nickname of the invited user, %2$S is the conversation name
#  they were invited to.
message.invited=Fhuair %1$S cuireadh gu %2$S.
#  %1$S is the nickname of the invited user, %2$S is the conversation name
#  they were invited to but are already in
message.alreadyInChannel=Tha %1$S ann an %2$S mu thràth.
#  %S is the nickname of the user who was summoned.
message.summoned=Chaidh %S a g(ha)irm.
#  %S is the nickname of the user whose WHOIS information follows this message.
message.whois=Am fiosrachadh WHOIS airson %S:
#  %1$S is the nickname of the (offline) user whose WHOWAS information follows this message.
message.whowas=Tha %1$S far loidhne. Am fiosrachadh WHOWAS airson %1$S:
#  %1$S is the entry description (from tooltip.*), %2$S is its value.
message.whoisEntry=\u00A0   %1$S: %2$S
#  %S is the nickname that is not known to the server.
message.unknownNick='S e far-ainm neo-aithnichte a tha ann an: %S.
#  %1$S is the nickname of the user who changed the mode and %2$S is the new
#  channel key (password).
message.channelKeyAdded=Dh'atharraich %1$S facal-faire an t-seanail agus 's e %2$S a tha ann a-nis.
message.channelKeyRemoved=Thug %S air falbh facal-faire an t-seanail.
#  This will be followed by a list of ban masks.
message.banMasks=Chan eil cead a-steach dha %S aig cleachdaichean a rinn ceangal o na h-àitichean a leanas:
message.noBanMasks=Chan eil casg air cead a-steach dha %S air daoine o àite sam bith.
message.banMaskAdded=Chan eil cead a-steach dha %2$S aig cleachdaichean a rinn ceangal o àitichean a tha co-ionnann ri %1$S.
message.banMaskRemoved=Chan eil casg air cead a-steach dha %2$S aig cleachdaichean a rinn ceangal o àitichean a tha co-ionnann ri %1$S tuilleadh.
# LOCALIZATION NOTE (message.ping): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
#  %1$S is the nickname of the user or the server that was pinged.
#  #2 is the delay (in milliseconds).
message.ping=Freagairt ping o %1$S ann an #2 mhille-dhiog.;Freagairt ping o %1$S ann an #2 mhille-dhiog.;Freagairt ping o %1$S ann an #2 mille-dhiogan.;Freagairt ping o %1$S ann an #2 mille-dhiog.


# LOCALIZATION NOTE (error.*):
#  These are shown as error messages in the conversation or server tab.
#  %S is the channel name.
error.noChannel=Chan eil seanail ann air a bheil: %S.
error.tooManyChannels=Chan urrainn dhut a dhol a-steach dha %S; tha thu ann an cus sheanailean.
#  %1$S is your new nick, %2$S is the kill message from the server.
error.nickCollision=Tha am far-ainm seo 'ga chleachdadh mu thràth, a' cleachdadh %1$S [%2$S] 'na àite.
error.erroneousNickname=Tha %S 'na fhar-ainm nach eil ceadaichte.
error.banned=Chaidh do thoirmeasg on fhrithealaiche seo.
error.bannedSoon=Thèid do thoirmeasg on fhrithealaiche seo a dh'aithghearr.
error.mode.wrongUser=Chan urrainn dhut modhan de chleachdaichean eile atharrachadh.
#  %S is the nickname or channel name that isn't available.
error.noSuchNick=Chan eil %S air loidhne.
error.wasNoSuchNick=Cha robh far-ainm ann: %S
error.noSuchChannel=Chan eil seanail ann: %S.
error.unavailable=Chan eil %S ri fhaighinn an-dràsta fhèin.
#  %S is the channel name.
error.channelBanned=Chaidh do thoirmeasg o %S.
error.cannotSendToChannel=Chan urrainn dhut teachdaireachdan a chur gu %S.
error.channelFull=Tha an seanail %S làn.
error.inviteOnly=Feumaidh tu cuireadh mus urrainn dhut a dhol a-steach dha %S.
error.nonUniqueTarget=Chan e user@host no ainm goirid àraidh a tha ann an %S no dh'fheuch thu ri cus sheanailean fhosgladh aig an aon àm.
error.notChannelOp=Chan e gnìomharaiche seanail a tha annad ann an: %S.
error.notChannelOwner=Chan ann agadsa a tha an seanail %S.
error.wrongKey=Chan urrainn dhut pàirt a ghabhail ann an %S, tha facal-faire an t-seanail cearr.
error.sendMessageFailed=Thachair mearachd nuair a chuir sinn an teachdaireachd mu dheireadh. Feuch ris a-rithist turas a thilleas an ceangal.
#  %1$S is the channel the user tried to join, %2$S is the channel
#  he was forwarded to.
error.channelForward=Chan urrainn dhut pàirt a ghabhail ann an %1$S agus chaidh d' ath-stiùireadh gu %2$S.
#  %S is the mode that the user tried to set but was not recognized
#  by the server as a valid mode.
error.unknownMode=Chan eil “%S” ’na mhodh cleachdaiche dligheach air an fhrithealaiche seo.

# LOCALIZATION NOTE (tooltip.*):
#  These are the descriptions given in a tooltip with information received
#  from a whois response.
#  The human readable ("realname") description of the user.
tooltip.realname=Ainm
tooltip.server=Ceangailte ri
#  The username and hostname that the user connects from (usually based on the
#  reverse DNS of the user's IP, but often mangled by the server to
#  protect users).
tooltip.connectedFrom=Air ceangal a dhèanamh o
tooltip.registered=Clàraichte
tooltip.registeredAs=Clàraichte mar
tooltip.secure=A' cleachdadh ceangal tèarainte
# The away message of the user
tooltip.away=Air falbh
tooltip.ircOp=Gnìomharaiche IRC
tooltip.bot=Bot
tooltip.lastActivity=A' ghnìomhachd mu dheireadh
# %S is the timespan elapsed since the last activity.
tooltip.timespan=%S air ais
tooltip.channels=An-seo an-dràsta fhèin

#  %1$S is the server name, %2$S is some generic server information (usually a
#  location or the date the user was last seen).
tooltip.serverValue=%1$S (%2$S)

# LOCALIZATION NOTE (yes, no):
# These are used to turn true/false values into a yes/no response.
yes=Tha
no=Chan eil